Ойжуулалтын ажил

2019 оны 06 сарын 21

2 га газарт ойжуулалт хийхээр Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны жилийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-т  Нүцгэний голын эрэгт хашаа татаж 0135 тдугаар тусгай салбар, орчны бүсийн Дэлүүн сумын ЕБ-ын 2 дугаар сургуулийн хамт олонтой хамтран 1000 ширхэг бургас суулгаж, шуудуу татсан мөн ойжуулсан талбайг бүрэн цэвэрлэж ажиллав. Тус арга хэмжээнд Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас 9 албан хаагч, 0135 дугаар тусгай салбараас 15 алба хаагч, Дэлүүн сумны ЕБ-ын 2 дугаар сургуулиас 8 албан хаагч  нийт 32 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллав.