Журам ...
Байгууллагын дотоод журам
Тайлан төлөвлөгөө өгөх журам
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
Төрийн албаны Тухай хууль
Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам