Хууль, эрх зүй

Тайлан төлөвлөгөө өгөх журам

Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын  захиргааны 

мэргэжилтэн,байгаль хамгаалагч,гэрээт байгаль хамгаалагч нараас тайлан,төлөвлөгөө  хүлээн авах, хянах,

нэгтгэл хийх  журам