Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр ...
ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ
Дотоод журам батлах тухай
Удирдах зөвлөл байгуулах тухай
Ёс зүйн хороо байгуулах тухай
Өмч хамгаалах хороо байгуулах тухай