Хууль, эрх зүй

Өмч хамгаалах хороо байгуулах тухай

ӨМЧ ХАМГААЛАХ  ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

 

Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн   тухай хуулийн 31-р зүйлийн 4 дэхь  хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

  1. Байгууллагын  эзэмшилд буй төрийн  өмчийн  эд хөрөнгийг  эзэмших,  ашиглах,  үр ашгийг нь дээшлүүлэх, бүрэн  бүтэн байдлыг  хангах байнгын  зөвлөлийг  доорхи  бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үүнд:

Даргаар нь:  Т.Хуаныш

Гишүүдэд: Н.Елик Х.Елеусиз

  1.  Төрийн өмчийн  эд хөрөнгийг хамгаалах  хороо нь төрийн  өмчийн  хорооны  2009 оны 232 дугаар  тогтоолоор  баталсан  журмын  дагуу  хөрөнгийн  хөдлөлийг  тухай бүр  холбогдох  газарт  хүргүүлж  тайлагнаж байхыг  зөвлөлд  үүрэг болгосугай.

 

  1.  Уг тушаал гарсантай  холбогдуулан  хамгаалалтын  захиргааны  даргын 2011 оны 05дугаар сарын 10 –ны өдрийн 08 тоот  тушаалыг  хүчингүй  болсонд тооцсугай

ДАРГА                          Х.САНДИГҮЛ