Хууль, эрх зүй

ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ

    ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР  ТОМИЛОН

       АЖИЛЛУУЛАХ  ТУХАЙ

Хөдөлмөрийн  тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2, 78.3 дах  заалт, “Нийтээр  тэмдэглэх баярын  болон  тэмдэглэлт  өдрүүдийн  тухай” хуулийн 4  дүгээр  зүйлийн 4.1.3, Байгаль  орчин, аялал жуулчлалын яамны хөдөлмөрийн  дотоод  журмын 3 дугаар  зүйлийн 3.1.9 дэх  заалтыг  тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Шинэ жилийн баярын  өдрүүдийг тохиолдуулан  2017 оны 12 дугаар сарын 29-нээс 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдээд  ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн  хуваарийг 1 дүгээр  хавсралтаар баталсугай.
  2.  Хариуцлагатай  жижүүрийг хуваарийн дагуу  томилоно, хяналт тавьж ажиллахыг хуулийн  хэрэгжилт, хяналт шалгалт  хариуцсан мэргэжилтэн /Н.Елик/ -т  даалгасугай.
  3.  Нийтээр амрах баярын өдөр  хариуцлагатай жижүүрээр ажилласан ажилтнуудыг  нөхөн  амруулахыг нябо /Х.Елеусиз/-д  зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА                           Х.САНДИГҮЛ

Батлав: Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын 

               Хамгаалалтын захиргааны дарга                                       Х.Сандигүл

2017 оны 12 дугаар  сарын 29-нээс 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний  өдөрт  ажиллах  Хариуцлагатай  жижүүрийн хуварь

Д.д

Овог нэр

Хугацаа

Гарын  үсэг

 

1.

Х.Елеусиз

Т.Хуаныш

 

2017.12.29

 

 

 

2.

Т.Аймерей

Б.Айжан

 

2017.12.30

 

 

 

3.

Б.Хуаныш

А.Бауыржан

 

2017.12.31

 

 

 

4.

Н.Елик   

Х.Мельс

 

2018.01.01