Хууль, эрх зүй

Удирдах зөвлөл байгуулах тухай

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ  ТУХАЙ

Хамгаалалтын захиргааны дотоод журмын 2.1.2-т заасныг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

  1. Хамгаалалтын  захиргааны удирдах зөвлөлийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
  2. Гишүүдийг  доорх  бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

Үүнд: 

Даргаар  нь: Х.Сандигүл-Хамгаалалтын захиргааны дарга

Гишүүдэд: Х.Елеусиз-нягтлан бодогч,  Н.Елик-хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

ДАРГА                 Х.САНДИГҮЛ