Хууль, эрх зүй

Дотоод журам батлах тухай

ДОТООД ЖУРАМ  БАТЛАХ  ТУХАЙ

 

Монгол Улсын “ Хөдөлмөрийн  тухай” хуулийн 5 дугаар  зүйлийн 5.1 дэхь  заалт, 130 дугаар  зүйлийн 130.1 дэхь заалтууд  болон  хамгаалалтын  захиргааны  хамт олны 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 05 дугаар  хурлын  тэмдэглэлийг  тус тус  үндэслэн ТУШААХ НЬ:

  1. Хөх Сэрхийн  нурууны Улсын Тусгай Хамгаалалттай Газруудын  хамгаалалтын  захиргааны  “Дотоод журам”-ыг  хавсралт ёсоор  баталсугай.
  2. Дотоод  журмыг  үйл ажиллагаандаа  мөрдөж  ажиллахыг  нийт  ажилтнуудад, журмын  хэрэгжилтэнд хяналт  тавьж  ажиллахыг дотоод ажилтан /Т.Хуаныш/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                    Х.САНДИГҮЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮРЭМ  БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Төрийн  албаны  тухай  хуулийн  10.4-т заалтыг  үндэслэн ТУШААХ  НЬ:

  1. “Төрийн  захиргааны  албан  хаагчийн ёс  зүйн  дүрэм” -ийг  хавсралт ёсоор  баталсугай.
  2. Энэ тушаал  гарсантай  холбогдуулан  “Төрийн захиргааны  албан  хаагчийн  ёс зүйн  дүрэм”-ийг  мөрдөж  ажиллахыг  хамгаалалтын захиргааны  нийт ажилчидаад үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                    Х.САНДИГҮЛ