Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамагаалалтын захиргаанаас ан амьтдад зориулан Биотехникийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэлээ. Үүнд: Хөх Сэрхийн нурууны ДЦГ-ын Янгир ямааны гол идээшил нутаг болох Улаан хадтай хэсэг, Чигэртэйн голын ай савын БЦ-ын аргаль хонины идээшил нутаг болох Ганц модны салаа Төлөөнгөтийн өвөр талд, Нүцгэний ам Улаан хөндий хэсэгт Биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэлээ. Мөн тус газруудад ажиглалт судалгаа явуулах зорилгоор автомат камер байршуулж ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now