Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-ын Бурат уул, Шар жалга хэсэгт (Халиун бугын идээшил нутаг) биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллалаа. Тус хэсэгт ажиглалт, судалгааны ажил хийх зорилгоор хөдөлгөөн мэдэрдэг автомат камер мөн байршууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now