Судалгааны ажил

2022 оны 09 сарын 23

Хамгаалалтын захиргааны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан Цоохор ирвэсний ул мөр, замнал тогтоох зорилгоор байршуулсан автомат камеруудаа буулгаж шалгаж байна. Цоохор ирвэс бүртгэгдсэн.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now