Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны ГТ-нд тусгасан Аргаль хонины судалгааны ажлыг байгаль хамгаалагчид хийж гүйцэтгэлээ. Чигэртэйн голын ай савын БЦГазар, түүний орчны бүс нутагт хаврын тооллогоор 183 аргаль хонь бүргэсэн бол намрын тооллогоор 496 аргаль хонь /тоо давхцаагүй/ бүртгэж ажиллаа

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now